Istanbul (Zeytinburnu) – Zeytinburnu Stadyumu

Zeytinburnuspor
Zeytinburnu Spor Kulübü 1953
Türkei ,Istanbul

Ground # —

Zeytinburnu Staydumu
Prof. Muammer Aksoy Cd
34020 Istanbul-Zeytinburnu

[SINGLEMAP]