Istanbul (Zeytinburnu) – Zeytinburnu Stadyumu

( update: 08.10.2011 )

Zeytinburnuspor
Zeytinburnu Spor Kulübü 1953
Türkei ,Istanbul

Ground # —

Zeytinburnu Staydumu
Prof. Muammer Aksoy Cd
34020 Istanbul-Zeytinburnu